กองช่าง

  1. ฝ่ายก่อสร้าง

    1.1 งานก่อสร้าง

    1.2 งานไฟฟ้าสาธารณะ

  2. ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

    2.1 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

    2.2 งานผังเมือง

    2.3 งานธุรการ

ไม่มีข้อมูลไฟล์

ผู้ชมทั้งหมด 703 คน