สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

    1.1 งานบริหารทั่วไป

      1.1.1 งานบริหารงานบุคคล

      1.1.2 งานธุรการ

      1.1.3 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

      1.1.4 งานรักษาความสะอาดภายในสำนักงาน

      1.1.5 งานรักษาความปลอดภัย

      1.1.6 งานประชาสัมพันธ์

      1.1.7 งานขับรถยนต์

    1.2 งานกฎหมายและคดี

    1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  2. ฝ่ายนโยบายและแผน

    2.1 งานนโยบายและแผน

    2.2 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

    2.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2546.pdf
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข2535.pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2542..pdf
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ2540.pdf
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล2537.pdf
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560.PDF
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์_0001.pdf
คู่มือการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่.pdf
พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม2562.pdf

ผู้ชมทั้งหมด2094 คน