กองคลัง

1. ฝ่ายการเงินและบัญชี

    1.1 งานการเงิน

    1.2 งานบัญชี

2. ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

  2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

  2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ขั้นตอนการชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมต่างๆ.pdf

ผู้ชมทั้งหมด 1342 คน