กองคลัง

1. ฝ่ายการเงินและบัญชี

    1.1 งานการเงิน

    1.2 งานบัญชี

2. ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

  2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

  2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ขั้นตอนการชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมต่างๆ.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ2 พ.ศ.2548.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ3 พ.ศ.2558(แก้คำผิด).P
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ3 พ.ศ.2558.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ4 พ.ศ.2561(แก้คำผิด).P
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับ4 พ.ศ.2561.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินฯ พ.ศ.2547.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้คำผิด).PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ฉบับ2 พ.ศ.2543.PDF
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541.PDF
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร2561.PDF
คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงิน.pdf

ผู้ชมทั้งหมด 2561 คน