จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2559 (งานบริหารทั่วไป)

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

ประจำปีงบประมาณ 2559

(การขออนุญาตจัดตั้งตลาด)

จดหมายข่าวมค59.doc