ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-23/2562

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองสารนิเทศ

Information Division Office of The Permanent Secretary Ministry of Interior

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22-23/2562

 

CitizenKnowledge22-2562.pdf
CitizenKnowledge23-2562.pdf