วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

          ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย”  และ กระทรวงมหาดไทย ได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

          องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  ได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  โดยขอให้มาพร้อมเพรียงกัน ในเวลา ๐๘.๓๐ น.

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์