ประชาสัมพันธ์การออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

ประเภท : ข่าวภาษี

CCF08072559.pdf
กฎกระทรวง การขนส่งน้ำมันโดยถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2558.PDF
กฎกระทรวง คุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2558.PDF