ผลการออกเสียงประชามติเมื่อ 7 สิงหาคม 2559

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

ผลการออกเสียงประชามติเมื่อ 7 สิงหาคม 2559

 

ผลการออกเสียงประชามติเขตจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยดี มีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 60.01 

ภาพรวมมีผู้เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ (ประเด็นที่ 1) ร้อยละ 65.96 ส่วนผู้ไม่เห็นชอบร้อยละ 30.10

(ประเด็นที่ 2) คือ คำถามพ่วงเกี่ยวกับให้ที่ประชุมรัฐสภาประชุมพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี นั้น ร้อยละ 60.38 เห็นชอบ ส่วนร้อยละ 31.87 ไม่เห็นชอบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผลการออกเสียงประชามติจังหวัดนครปฐม.pdf