ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2559 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 จำนวน 2 ราย โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th มาเพื่อแจ้งให้ทราบ

คลิก ดูรูปภาพ!
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา5.pdf