ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผุ้มีส่วนได้เสียในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เรื่อง  ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อย ที่ ๖ (RA#๖)

 

--------------------------------------------

 

 

                   ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบในการก่อสร้างโครงข่ายระบบท่อก๊าซธรรมชาติตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง  เพื่อใหเสอดรับตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  โดยมอบหมายให้  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี – วังน้อย ที่ ๖ (RA#๖) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิมในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานด้วยการผันก๊าซธรรมชาติไปทดแทนส่วนที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากสหภาพเมียนมาร์ที่กำลังจะหมดลงพร้อมทั้งรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ  ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย  จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ  ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามแนบท้ายประกาศนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

                                         

 

 

(นายอรุณ   เล้าอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น.pdf