แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แจ้งว่า ตามที่ปรากฏข่าวสื่อแขนงต่างๆ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ว่าจะมีการจัดเก็บอัตราค่าใช้น้ำจากประชาชนและเกษตรกร ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รวมทั้งทำให้ประชาชนและเกษตรกรเกิดความกังวลใจและตื่นตระหนกกับข่าวที่ปรากฏขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บอัตราค่าใช้น้ำ ยังต้องรอความชัดเจนของกรอบแนวทางการออกกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จากกรมทรัพยากรน้ำ และอยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... ยังไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บอัตราค่าใช้น้ำ ยังต้องรอความชัดเจนของกรอบแนวทางการออกกฎหมายลำดับรองตามร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว จากกรมทรัพยากรน้ำ และอยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา

แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพรบทรัพยากรน้ำ.pdf