การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                  ด้วย  สำนักงานป.ป.ช.  ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง มีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  โดยมีการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ด้วยแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

 

                   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน  ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วย URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/do1ev8  หรือ     QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์