โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

 

 

 

 

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์