สำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment (ITA)

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่หน่วยงานภาครัฐ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์