ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ฉบับที่ 9/2559

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครปฐมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต และผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. อันเป็นประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ประจำเดือนกันยายน 2559

ประชาสัมพันธ์ปปชฉบับที่9.pdf