ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 มาเพื่อแจ้งให้ทราบ

คลิก ดูรูปภาพ!
ประกาศสำนักงานปปง17-59.pdf
ประกาศสำนักงานปปง14-59.pdf