สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

คณะรัฐมนตรัจึงมีมติกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันท้องถิ่นไทย"

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย.pdf