โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ)

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ประวัติวันสงกรานต์

คำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สํ-กรานต” ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือย้ายขึ้น โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่นั้นเอง  โดยเทศกาลสงกรานต์ นั้นเป็นประเพณีที่มีความเก่าแก่และคนไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียว จึงได้มีการรวมเรียกกันว่า “ประเพณีตรุษสงกรานต์” ซึ่งแปลว่าการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นั้นเอง

 

วันมหาสงกรานต์

ในสมัยโบราณ คนไทยถือว่า วันขึ้น 1 ต่ำ เดือนอ้าย ซึ่งจะตรงในช่วงเดือน พฤศจิกายนหรือธันวาคม ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่  แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนให้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ จนต่อมาในสมัยยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นวันสากล คือ วันที่ 1 มกราคม  แต่ถึงอย่างไร คนโบราณก็ยังคงคุ้นเคยกับวันปีใหม่ไทยในเดือนเมษายน จึงได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยร่วมด้วย

 

 สงกรานต์ภาคกลาง

13 เมษายน จะเรียกว่า “วันมหาสงกรานต์” และถือเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย

14 เมษายน จะเรียกว่า “วันเนา” และถือเป็นวันครอบครัว

15 เมษายน จะเรียกว่า “วันเถลิงศก” ถือว่าเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่

 

นางสงกรานต์ปี 2560 นามว่า "นางกาฬกิณีเทวี หรือ นางกิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา (ดอกยี่หุบ) อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จมาบนหลังคชสาร (ช้าง) 

คำทำนาย : วันพฤหัสบดี เป็นวันมหาสงกรานต์  จะแพ้ข้าไท พระสงฆ์ราชาคณะจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกันแล ฯ , วันศุกร์ เป็นวันเนา  ข้าวจะแพง แร้งกาจะตายห่า สัตว์ในป่าจะเกิดอันตราย , วันอาทิตย์ เป็นวันเถลิงศก  พระมหากษัตริย์จะรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพ จะมีชัยชนะแก่ศัตรูทั่วทิศาทั้งปวงแล ฯ , นางสงกรานต์ ไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา)  พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  คือวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๒๕  อนุมัติให้วันที่  ๑๓  เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว  โดยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพอนามัย  การศึกษา  สังคม  วัฒนธรรม ความมั่งคงทางรายได้ การทำงาน  และด้านสวัสดิการสังคม  นอกจากนี้ยังให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุทุกปี อาทิเช่น การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน  เป็นต้น  และช่วงเดือนเมษายนของทุกๆปีระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ถือเป็นวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย    ซึ่งได้มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปะ  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป    และการจัดโครงการนี้ยังสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้  ดังนี้

                  

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ  ถือเป็นภารกิจ  หน้าที่ที่ต้องให้ความสำคัญ  จึงร่วมกับวัดหนองจิก  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ) ประจำปี  ๒๕60  ขึ้น  

ไม่มีข้อมูลไฟล์