การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ "ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีคำถาม 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบ และแสดงความเห็นผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประกอบด้วย

     1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

     2. หากไม่ได้ จะทำอย่างไร

     3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง

     4. ท่านคิดว่า กลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก เกิดปัญหาอีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร

     เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นตามแบบสอบถาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จึงขอประชาสัมพันธ์ประเด็นคำถาม 4 ข้อ และขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่า การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว มิใช่การสำรวจความเห็นหรือการทำโพลของรัฐบาลแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้รัฐบาลและส่วนราชการ นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป

     โดยสามารถแสดงความเห็นได้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

     ผู้แสดงความคิดเห็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และกรอกข้อมูลหมายเลข 13 หลัก และรายการอื่นๆ ตามแบบพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น

คลิก ดูรูปภาพ!
คำถามนกยกรัฐมนตรี 4 ข้อ.pdf