ประกาศนโยบายการต่อต้าน ป้องกัน และปราบปรามทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เรื่อง นโยบายการต่อต้าน ป้องกัน และปราบปรามทุจริต

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประกาศนโยบายการต่อต้านป้องกันและปราบปรามทุจริต.pdf
นโยบายการต่อต้านป้องกันและปราบปรามทุจริต.pdf