พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก กระทรวงสาธารณสุข ว่า พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 39 ก เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

          โดยมีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่หลายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO - Framework Convention on Tabacco Control) ซึ่งประเทศไทยลงสัตยาบันเข้าร่วมเป็นรัฐภาคี

          สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ http://btc.ddc.moph.go.th

คลิก ดูรูปภาพ!
พรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560.PDF