การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2560

ประกาศการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน.pdf