การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้น จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

                1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..............

                2. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ...............

                3. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่.......) พ.ศ. ..................

          และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดระยะเวลาเผยแพร่การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายอย่างน้อย 1 เดือน นับแต่ลงเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

          โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร” หรือ http://www.dla.go.th/pub/survey2560.jsp ) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป

ไม่มีข้อมูลไฟล์