พระราชกำหนดการกู้ยิมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการแก้ไขปัญหาการเงินนอกระบบ (แชร์ลูกโซ่)

     ด้วย จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเร่งด่วน มาตรการเยียวยา และมาตรการป้องกัน โดยสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการตรวติดตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

     และมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบรวม 3 ประการ ได้แก่ (1) การเฝ้าระวังสอดส่องดูแลในระดับพื้นที่ (2) การปรับปรุงพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 (3) การบูรณาการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัญหาแชร์ลูกโซ่เป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจการเงินนอกระบบ ที่มีการแพร่ขยายอย่างรวดเร็วในช่องทางการสื่อสารต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหา และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมเป็นอย่างมาก

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เพื่อให้ประชาชนไม่หลงกลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงดังกล่าว

คลิก ดูรูปภาพ!
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน.pdf