โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ตรงกับวันขั้น 15 คำ่ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่สำคัญยิ่ง ทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ อันได้แก่การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ แก่บรรดาพระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จึงขอเชิญ พุทธศาสนิกชนควรจะได้รำลึกถึงพระคุณด้วยการสวดมนต์ รักษาศิล เจริญจิตภาวนาในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ณ วัดใกล้เคียงของท่าน

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์