สำนักงานยุติธรรมจังหวัด มาอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 เมษายน 2561 �เวลา 09.00 น.
�สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
�โดย นายถนอม บุญนาค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ
� ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย 
ตามโครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร 
�ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งลูกนก(องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
�ในการนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 1 หน่วยงานคือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ ให้
คณะกรรมการ ประชาชน ทราบด้วย

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์