การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปการประเมิน

 

                   การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกประเมินจำนวน 4 ด้านคือ 1) งานด้านสาธารณสุข การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 2)งานด้านรายได้หรือภาษี  การให้บริการภาษีโรงเรือนและที่ดิน3)งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง4)งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  การให้บริการผู้พิการครอบคลุมประเด็น ความพึงพอใจกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและผลการบริการ  ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกจำนวน1,154ราย โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายในการเลือกตัวอย่างจำนวน 586รายเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละและวิเคราะห์เนื้อหา

 

          ผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้ง 4 ด้าน พบว่า

ด้านที่ 1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านงานด้านสาธารณสุข การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ และผลการบริการ มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.2

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.3

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.9

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.6

ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านงานด้านสาธารณสุข การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.5

 

ด้านที่ 2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านงานด้านรายได้หรือภาษี  การให้บริการภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและผลการบริการ มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.8

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.3

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.0

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.1

ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจในด้านงานฉีดพ่นยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.8

 

 

ด้านที่ 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้รับบริการในงานด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและผลการบริการ    มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.9

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.5

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.7

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.5

ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจในด้านงานบริการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4

 

ด้านที่ 4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  การให้บริการผู้พิการ

ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและผลการบริการ มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.7

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.8

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.1

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.9

ภาพรวมคะแนนความพึงพอใจในด้านงานการบริการผู้ใช้น้ำประปามีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.6

   

สรุปคะแนนความพึงพอใจทั้ง 4 ด้านผู้รับบริการ มีความพึงพอใจระดับมากและมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96.1

ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน2560.pdf