โครงการอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้ิอมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์