ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก และประกาศเรื่องการยกย่องชมเชยพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง หลัดเกณฑ์การคัดเลือกลุคลากรที่มีความดีเด่นด้านต่างๆ

img-926221117.pdf