ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เรื่อง การรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เรื่อง  การรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID – 19)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

--------------------------------------------

 

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  ประกอบกับปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ            โควิด – 19 (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID – 19) และมีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID – 19) เป็นจำนวนมาก  นั้น

 

เพื่อให้การบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID – 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จึงขอประกาศการรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID – 19) โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียน ดังนี้

คุณสมบัติผู้ได้รับผลกระทบ

1. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตตำบลทุ่งลูกนก

2. เป็นแรงงาน,  ลูกจ้าง,  ประกอบอาชีพอิสระ,  ผู้ทุพพลภาพ,  ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID – 19)

3. ยกเว้น ข้าราชการ,  พนักงานรัฐวิสาหกิจ,  เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชน  หรือทะเบียนบ้าน  (กรณีบัตรประชาชนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน)

 

ผู้ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนได้  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.  

                                      ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕63

                                         

 

 

(นายสุชาติ  บัวงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ประกาศรับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโควิด01052563.pdf