โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย ทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านและภาวะรัดตัวในการทำงาน ทำให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวถูกละเลย จึงควรมีการส่งเสริมให้ครอบครัวมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวและให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมสถานรับเลี้ยงเด็กและผู้ดูแลเด็กให้ได้รับความรู้อย่างถูกวิธี โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง เพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพกายและจิตที่ดีมารับใช้สังคม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหามีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น เริ่มแรกจากสุขภาพแม่ลูก ความรักความผูกพันในครอบครัว ให้แม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร ให้มีการพัฒนาเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจ มีความอบอุ่นในครอบครัว ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้เล็งเห็นว่าสถาบันครอบครัวอบอุ่น จะเป็นรากฐานในการพัฒนาและก่อเกิดสังคมสงบที่ร่มเย็นน่าอยู่ในอนาคต        จึงได้จัดโครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ มุ่งเน้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์