ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี พ.ศ.2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เรื่อง  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

……………………………………

          ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 ข้อ 23 กำหนดให้        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการประเมินภาษี  และปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วันนั้น

          บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เรียบร้อยแล้ว ตามแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)      แนบท้ายประกาศนี้

          ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครอบครองของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแก้ไข ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดประกาศ และ/หรือ วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้จัดส่งให้ท่านโดยตรงแล้วอีกทาง

          อนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการแก้ไขภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันปิดประกาศ และ/หรือ วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จักถือว่าข้อมูลที่ได้สำรวจจัดทำ ถูกต้องครบถ้วนแล้วและจักได้นำไปประเมินภาษีให้ท่านต่อไป

 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

 

 

                                                                                                (นายสุชาติ  บัวงาม)

                                                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

 

 

คลิก ดูรูปภาพ!
หมู่ที่ 1.pdf
หมู่ที่ 2.pdf
หมู่ที่ 3.pdf
หมู่ที่ 4-1.pdf
หมู่ที่ 4-2.pdf
หมู่ที่ 5.pdf
หมู่ที่ 6.pdf
หมู่ที่ 7.pdf
หมู่ที่ 8.pdf
หมู่ที่ 9.pdf
หมู่ที่ 10.pdf
หมู่ที่ 11.pdf
หมู่ที่ 12.pdf
หมู่ที่ 13.pdf
หมู่ที่ 14.pdf
หมู่ที่ 15.pdf
หมู่ที่ 16.pdf
หมู่ที่ 17.pdf
หมู่ที่ 18.pdf
หมู่ที่ 19.pdf
หมู่ที่ 20.pdf
หมู่ที่ 21.pdf
หมู่ที่ 22.pdf
หมู่ที่ 23.pdf