ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 อัตราภาษีป้ายใหม่

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภาษ๊ป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 

อัตราภาษีป้ายใหม่

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คลิก ดูรูปภาพ!
T_0018.PDF