ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ฉบับประจำเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

ฉบับประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2565

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

- ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

                        ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี

1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประเมินภายในเดือนกุมภาพันธ์

2.ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือนเมษายน

3.ไม่ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน (เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน)

อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา

 

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)

อัตราภาษีต่อปี (ม.94(1))

50 ล้านแรก ยกเว้น

-

ส่วนที่ไม่เกิน 75 ล้าน

0.01 % (ล้านละ 100)

ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน

0.03 % (ล้านละ 300)

ส่วนที่เกิน 100 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้าน

0.05 % (ล้านละ 500)

ส่วนที่เกิน 500 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน

0.07 % (ล้านละ 700)

ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน

0.10 % (ล้านละ 1,000)

 

2. กรณี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา เป็นที่อยู่อาศัย  

 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)

อัตราภาษีต่อปี (ม.94 (2))

50 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41)

-

ส่วนที่ไม่เกิน 25 ล้าน

0.03 % (ล้านละ 300)

ส่วนที่เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน

0.05 % (ล้านละ 500)

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน  

0.10 % (ล้านละ 1,000)

 

3.กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย(พาณิชยกรรม)

 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)

อัตราภาษีต่อปี (ม.94 (5))

0 ถึง 50 ล้าน

0.30 % (ล้านละ 3,000)

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน

0.40 % (ล้านละ 4,000)

ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน

0.50 % (ล้านละ 5,000)

ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน

0.60 % (ล้านละ 6,000)

ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน  

0.70 % (ล้านละ 7,000)

4. กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 

 

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)

อัตราภาษีต่อปี (ม.94(6))

0 ถึง 50 ล้าน

0.30 % (ล้านละ 3,000)

ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน

0.40 % (ล้านละ 4,000)

ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน

0.50 % (ล้านละ 5,000)

ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน

0.60 % (ล้านละ 6,000)

ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน  

0.70 % (ล้านละ 7,000)

              หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  โทร. 034-375050 ต่อ 17  และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์