"วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน"

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

"วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช 2565

       จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ในการจัดงานวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งมีการจัดงานวันเด็กทั่วประเทศในพื้นที่ต่างๆพบว่ามีแนวโน้มก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่อเยาวชนในระยะยาวพอสังเขปดังนี้

1.พฤติกรรมเลียนแบบการดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ จากผู้ใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กทำให้เห็น

2.พฤติกรรมการแก่งแย่ง แข่งขัน มากกว่าพฤติกรรมการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นจากข้อมูลข้างต้นเราจึงควรร่วมกันสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง แบบอย่างที่ดีงามแก่เยาวชนด้วยงานวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปี

        ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จึงขอประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ตามแนว "วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน" 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.ปลูกฝังค่านิยมปลอดอบายมุขในครอบครัว และชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน

2.ปลูกฝังค่านิยมการแบ่งปันให้แก่เด็ก

3.อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมไทย เช่นการตักบาตร การแสดงที่อยู่บนฐานของวัฒนธรรมไทย

4.ลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19


 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์