นายก อบต.ทุ่งลูกนก และ ศปก.ตำบลทุ่งลูกนก ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นางสาวณัฏฐ์ชุดา จำเล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก และหัวหน้า ศปก.ตำบลทุ่งลูกนก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต./ผู้แทน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่อบต. ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโควิด-19 ที่กักกันตัวที่บ้าน (HQ) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6 ครัวเรือน ได้แก่ ม.16 จำนวน 2 ครัวเรือน , ม.23 จำนวน 1 ครัวเรือน , ม.10 จำนวน 1 ครัวเรือน , ม.11 จำนวน 2 ครัวเรือน

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์