องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ขอร่วมรณรงค์การงดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ขอร่วมรณรงค์การงดสูบบุหรี่เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศประเด็นการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 ได้แก่ “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” โดยในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2565 คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ ด้วยการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปลูก การผลิต การจัดจำหน่ายยาสูบ รวมไปถึงของเสียและขยะที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การปลูก การผลิต และการใช้ยาสูบ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษแก่ แหล่งน้ำ ดิน ชายหาด และถนนหนทาง จากการปนเปื้อนของสารพิษในดินและน้ำ รวมถึงต้นไม้จำนวนมากที่ถูกตัดเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการทำไร่ยาสูบ

การผลิตบุหรี่ ต้องใช้ต้นไม้ 1 ต้น ในการผลิตบุหรี่ 300 มวน รวมไปถึงชาวไร่ยาสูบเองก็ได้รับนิโคตินจากการสัมผัสใบยาในปริมาณสูงเทียบเท่าการได้รับจากบุหรี่ 50 มวนต่อวัน มีการประมาณการว่า แต่ละปีมีขยะก้นบุหรี่ถึง 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม

บุหรี่คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกสูงถึงกว่า 8 ล้านคนต่อปี เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภค และขยะหลังการบริโภค ซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาสูบและจากการสูบบุหรี่นั้น มหาศาลและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโลกที่มีทรัพยากรจำกัด และมีระบบนิเวศน์ที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น จึงถึงเวลาที่เราควรร่วมมือกันเลิกสูบบุหรี่ เพื่อรักษาสุขภาพและโลกของเราให้มีความยั่งยืนตลอดไป

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์