เชิดชูดเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลุกนกจัดกิจกรรมเชิดชูดเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคัดเลือกพนักงานที่เห็นสมควรได้รับการประกาศ ยกย่องชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความเอาใจใส่ วิริยะ อุตสาหะ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการดีเยี่ยม

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์