ประมวลจริยธรรมสหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น.pdf
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf