สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

เอกทัศน์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์