สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

สมชาย สร้อยทอง