สำนักปลัด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุชาติ บัวงาม