สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

นายกิตติพงษ์ ศรีแวงเขต