สำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปรามาศ ศิริสวัสดิ์