สำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางปรามาศ ศิริสวัสดิ์