แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ.doc
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้พิการ.doc
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร.doc
ขั้นตอนการจดทะเบียนคนพิการ.doc
การลดขั้นตอนส่วนการคลัง.doc