ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
คำแถลง.pdf
บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
แบ่งตามด้าน.pdf
แบ่งตามแผนงาน.pdf
รายงานประมารการรายจ่าย.pdf
รายงานประมารการรายรับ.pdf
รายละเอียดคำแถลง.pdf
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf
รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
รายละเอียดประมารการรายจ่าย.pdf
รายละเอียดประมารการรายรับ.pdf