ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

ข้อบัญญัติ-เรื่อง-กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ-63-doc.pdf
อัตราค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ2563.pdf