ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปก.pdf
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
สารบัญ.pdf
ข้อมูลพื้นฐาน.pdf
ส่วนที่ 1.pdf
ส่วนที่ 2.pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf