คำถาม :

ความพึงพอใจในการให้บริการของ "องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก" เดือนเมษายน 2560

พอใจมาก
พอใจ
ปรับปรุง
ไม่พอใจ
ส่งคำตอบของคุณ