แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)

ประกาศแผน.pdf
สารบัญ.pdf
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.pdf
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น (61-64).pdf
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
บทที่ 3.3-3.4.pdf
3.5.pdf
ส่วนที่ 4 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ.pdf
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น.pdf
4.1.pdf
4.2.pdf
4.3.pdf
5.1.pdf
5.2.pdf
5.3.pdf
5.4.pdf
6.1.pdf
6.2.pdf
6.3.pdf
ผ.02.pdf